Dr. P.G. Yeole
M. Pharm. , Ph.D., D.B.M.
Pro Vice-Chancellor
Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur UniversityNagpur